Information om GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Information om GDPR – den nya dataskyddsförordningen

När du kontaktar oss för att boka en tid registrerar vi dina personuppgifter. Det gör vi för att kunna ge dig trygg och säker vård. Vi använder även personuppgifterna för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Det är två lagar som styr hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal för varje patient enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Journalen ska innehålla personuppgifter som personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om vilka datum du varit här hos oss, information om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått t.ex. En del av personuppgifterna rapporteras till nationella hälsodataregister.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

I Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen finns tydliga regler för hur vi ska spara och sortera ut dina personuppgifter. Till exempel ska d personuppgifter i en patientjournal sparas minst 10 år.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Hälso- och sjukvårdslagen anger sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsa och annan personlig information. Således lämnar vi inte ut dina uppgifter till någon, förutom i de fall vi fått ett uttryckligt samtycke av dig, eller då vi har skyldighet enligt föreskrifter och lagar.

Vilka rättigheter har du?

Du kan ta del av dina personuppgifter som finns hos oss
Du har rätt att ta del av din patientjournal, genom att t.ex begära ut en kopia. Du har även att få veta vem som läst din journal, samt i vilka register dina personuppgifter finns med i.

Du kan få dina personuppgifter rättade eller raderade
Om du tycker att något i din patientjournal är oriktigt har du rätt att få detta infört i din journal. Du vänder dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få prövat om du vill få en uppgift raderad i din journal.

Du kan lämna klagomål
Du har rätt att framföra klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Har du frågor eller vill använda dina rättigheter

Gynekolog & FertilitetsCenter Scandinavia är personuppgiftsansvarig och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill använda någon av dina rättigheter som nämns ovan. Ring oss på 031-300 00 90.